mobilkraner
BRANSJEKONTAKTER
knutsen-maskin ltm_216x300px_02
MEDLEMMER


Mobilkraner

MOBILKRANER OG KRANUTLEIERNES LANDSFORENING

Kranutleiernes Landsforening (KL) ble stiftet 11. november 1966 på Hotell Viking i Oslo.

Hensikten var å etablere en plattform for behandling av saker med felles interesse. Dette lyktes man i, og vi har i dag en forening som aktivt engasjerer seg i slike saker. Det fokuserer på at medlemmene treffer hverandre i så vel faglig som sosiale sammenhenger.

Vi er i dag 57 medlemmer, hvorav 9 er assosierte.

mobilkraner 1966                        1967 Sandnes Kranutleie mobilkraner 1966 Hafsfjord brua

Mobilkraner i arbeid i tiden rundt 1966

 

AKTIVITETER

Foreningen har kontakt med Arbeidstilsynet og Vegvesenet /Vegdirektoratet.

Vi er høringsinstans for Vegvesenet/Vegdirektorats forslag om regelendringer av betydning for bransjen, og har avgitt høringsuttalelser. Vi har i mange år har arbeidet med å få på plass veglister som gir mulighet til å forflytte mobilkraner «for egen maskin».

Vegdirektoratet har hatt ute til høring et forskriftsforslag som skal gi 6-akslede mobilkraner tilgang til det såkalte 100 – tonns vegnettet, som er under løpende utvidelse. Foreningen har også fokusert på å oppnå veglister som gir adgang for 5-akslede mobilkraner (12 tonns akseltrykk) til å forflytte seg for «egen maskin» langs de viktigste veiene i Norge.

Det er nå løpende møter med den samlede mobilkranbransjen på den ene siden og veimyndighetene på den andre for å bringe klarhet i hvilke veifaglige og formelle forhold som hindrer kjøring av 5-akslede mobilkraner med totalvekt på 60 tonn å kjøre for egen maskin på de aktuelle veistrekningene. Arbeidet ser ut til å bringe saken ut av «dødvannet».

Foreningen søker også å bevisstgjøre sine medlemmer om viktigheten av å ha fokus på miljøreduserende tiltak. Foruten at vi alle må bidra miljømessig, er det registrert at oppdragsgivere ved større oppdrag fokuserer på hvilke miljøreduserende tiltak tilbyderen har foretatt de siste 12 måneder, og hvilke som planlegges for de neste 12 månedene. Miljø øker følgelig som konkurranseelement.

Hva gjelder kontakten med Arbeidstilsynet kan f.eks. vises til regelsettet om bruk av kraner ved personløft. Flere av våre medlemmer arbeider med både mobilkraner, lastebilkraner og lifter.

Arbeidsoppgaver som utføres med lift er normalt klart atskilt fra arbeidsoppgaver som utføres med mobilkran. Opplæringskravene er langt mer beskjeden for lift enn for mobilkran. Utover de farlige situasjoner som kan oppstå dersom opplæringen ikke er tilstrekkelig god, kan opplæringsreglene ha et konkurransemessig element i seg.

Foreningens medlemmer benytter vår standardkontrakt ASKOM 09. Denne er utarbeidet med foreningens lange og brede erfaring fra bransjen, og revideres jevnlig.

Vi har tilbud om kurs, spesielt tilrettelagt for faglig oppfriskning. Kursene tilpasses medlemmenes individuelle behov, og kan avholdes på medlemmets lokasjon.

Videre har vi etablert en teknisk komite som et tilbud til våre medlemmer. Komitéens formål er å avgi uttalelser om tekniske spørsmål som måtte oppstå i forbindelse med medlemmenes bruk av kranutstyr, og som komitéen og styret i KL anser at har interesse for en flerhet av KLs medlemmer. Særlig vil dette kunne gjelde ved reklamasjonsforhold, uhell/skader av enhver art, samt forhold av skadeforebyggende art.
estalogo

INTERNASJONALT SAMARBEID

Gjennom Norges tilknytning til EU ser vi at regler om spesialtransporter, forflytning og bruk av mobilkraner, opplæring m.v. påvirkes av regelverket i EU. Det er viktig at en samlet norsk mobilkranbransje er representert der hvor rammebetingelser diskuteres og grunnlaget for påvirkninger legges.

Foreningen er derfor medlem av ESTA, en europeisk organisasjon som har nasjonale foreninger tilsvarende vår som sine fullverdige medlemmer. ESTA tar opp til behandling forhold av generell interesse innen spesialtransporter og mobilkranvirksomhet. For tiden arbeider ESTA intenst med å lage et felles system innen EU, herunder Norge, hva angår opplæring av kranførere.

Lykkes man i arbeidet med å standardisere opplæringssystemene i Europa vil man få en langt større internasjonal flyt av godkjente kranoperatører. Det vil kunne medføre at kranutleierne vil få langt bedre tilgang på kvalifisert personell enn den man har i dag.

FORENINGEN

Vi mener at foreningens medlemmer samlet utgjør det sterkeste samlingspunktet for det norske mobilkranmiljøet. Samlet har vi betydelig større gjennomslagskraft overfor offentlige myndigheter og andre instanser. Dette gjelder også i kontraktsammenheng.

Foreningens sekretariat ledes av en forretningsadvokat. Foruten å bistå foreningen i arbeidet mot myndigheter og annet, er han tilgjengelig for kortere telefonkonsultasjoner uten vederlag. Hvis medlemmets behov for juridisk bistand strekker seg lenger, vil han kunne gi juridisk bistand for medlemmet til rabattert pris.

Foreningen utgir jevnlig en matrikkel med informasjon om medlemsbedriftene. Informasjonen ligger også på foreningens hjemmeside, mobilkraner.no. Denne vil bli løpende utviklet som en service- og informasjonsside for medlemmer og andre.

Våre årlige turer til leverandører i inn og utland er populære. Turene gir gode muligheter til å utveksle erfaringer, diskutere felles utfordringer, nettverksbygging og faglig oppdatering generelt.

Ordinært årsmøtet avholdes i mai/juni hvert år, og legges til forskjellige steder i landet. Foruten rene foreningssaker, behandles teknisk/praktiske saker av felles interesse.

MEDLEMSKAP

Da flere av utfordringene foreningen arbeider med gjelder kranbransjen generelt, ønsker vi å trekke større deler av miljøene til oss.

Foreningen er åpen for:

Enhver ansett bedrift som driver med utleie av mobilkraner, beltekraner og annet liknende mobilt kranutstyr, herunder større kranutstyr som er fastmontert på lastebil. 

Medlemskontingent utgjør for tiden NOK 2 900 pr år. Hertil kommer en avgift for teknisk/juridisk bistand på NOK 1 400 pr kran eks mva. til og med 15 kraner, deretter NOK 900,- pr kran til og med 25. Minikraner under 10tm har 50% rabatt.

Foreningen er åpen for assosiert medlemskap for:

Ethvert selskap, herunder enkeltmannsselskap, som driver med import, salg og/eller egenbruk av mobilkraner, lastebilkraner og /eller annet løfte/kranutstyr. 

For assosiert medlemskap betales en årlig avgift på NOK 10 000,- uavhengig av antall kraner.

Styret i Kranutleiernes Landsforening