Foreningen

Vi mener at foreningens medlemmer samlet utgjør det sterkeste samlingspunktet for det norske kranmiljøet idet foreningen nå ikke bare er åpen for mobilkranaktører men også for utleiere av stasjonære byggekraner.

Samlet har vi betydelig gjennomslagskraft overfor offentlige myndigheter og andre instanser. Dette gjelder også i kontraktsammenheng, der foreningens standardkontrakt gjennomgående blir benyttet av foreningens medlemmer.

Foreningens sekretariat ledes av en forretningsadvokat. Foruten å bistå foreningen i arbeidet mot myndigheter og annet, er han tilgjengelig for kortere telefonkonsultasjoner uten vederlag. Hvis medlemmets behov for juridisk bistand strekker seg lenger, vil han kunne gi juridisk bistand for medlemmet til rabattert pris.

Foreningen utgir jevnlig en matrikkel med informasjon om medlemsbedriftene. Informasjonen ligger også på foreningens hjemmeside, mobilkraner.no. Denne vil bli løpende utviklet som en service- og informasjonsside for medlemmer og andre.

Våre årlige turer til leverandører i inn og utland er populære. Turene gir gode muligheter til å utveksle erfaringer, diskutere felles utfordringer, nettverksbygging og faglig oppdatering generelt.

Ordinært årsmøtet avholdes i mai/juni hvert år, og legges til forskjellige steder i landet. Foruten rene foreningssaker, behandles teknisk/praktiske saker av felles interesse.

Internasjonalt Samarbeid

Gjennom Norges tilknytning til EU ser vi at regler om spesialtransporter, forflytning og bruk av mobilkraner, opplæring m.v. påvirkes av regelverket i EU. Det er viktig at en samlet norsk mobilkranbransje er representert der hvor rammebetingelser diskuteres og grunnlaget for påvirkninger legges. Foreningen er derfor medlem av ESTA, en europeisk organisasjon som har nasjonale foreninger tilsvarende vår som sine fullverdige medlemmer. ESTA tar opp til behandling forhold av generell interesse innen spesialtransporter og mobilkranvirksomhet. For tiden arbeider ESTA intenst med å lage et felles system innen EU, herunder Norge, hva angår opplæring av kranførere. Lykkes man i arbeidet med å standardisere opplæringssystemene i Europa vil man få en langt større internasjonal flyt av godkjente kranoperatører. Det vil kunne medføre at kranutleierne vil få langt bedre tilgang på kvalifisert personell enn den man har i dag.

Aktiviteter

Foreningen har kontakt med Arbeidstilsynet og Vegvesenet /Vegdirektoratet.

Vi er høringsinstans for Vegvesenet/Vegdirektorats forslag om regelendringer av betydning for bransjen, og har avgitt høringsuttalelser. Foreningen viderefører sitt årelange arbeid mot veimyndighetene for å bedre mobilkraners mobilitet «for egen maskin».

Det er oppnådd at 6-akslede mobilkraner – med totalvekt opp til 72 tonn, har fått tilgang til det såkalte 100 – tonns vegnettet. Utfordringen er at dette vegnettet er svært oppdelt.

Man har imidlertid oppnådd å få fjernet forbudet mot å gi dispensasjon for å passere broer med vegfølge. Det har bedret mobiliteten kraftig.

Vegmyndigheten har besluttet å privatisere følgebiltjenesten. Det skaper noe utfordringer hva angår tjenestens tilgjengelighet.   

Foreningen søker også å bevisstgjøre sine medlemmer om viktigheten av å ha fokus på miljøreduserende tiltak. Foruten at vi alle må bidra miljømessig, er det registrert at oppdragsgivere ved større oppdrag fokuserer på hvilke miljøreduserende tiltak tilbyderen har foretatt de siste 12 måneder, og hvilke som planlegges for de neste 12 månedene. Miljø øker følgelig som konkurranseelement.

Hva gjelder kontakten med Arbeidstilsynet kan f.eks. vises til regelsettet om bruk av kraner ved personløft. Flere av våre medlemmer arbeider med både mobilkraner, lastebilkraner og lifter.

Arbeidsoppgaver som utføres med lift er normalt klart atskilt fra arbeidsoppgaver som utføres med mobilkran. Opplæringskravene er langt mer beskjeden for lift enn for mobilkran. Utover de farlige situasjoner som kan oppstå dersom opplæringen ikke er tilstrekkelig god, kan opplæringsreglene ha et konkurransemessig element i seg.

Foreningens medlemmer benytter vår standardkontrakt ASKOM 09. Denne er utarbeidet med foreningens lange og brede erfaring fra bransjen, og revideres jevnlig.

Vi har tilbud om kurs, spesielt tilrettelagt for faglig oppfriskning. Kursene tilpasses medlemmenes individuelle behov, og kan avholdes på medlemmets lokasjon.

Foreningen besluttet på årsmøtet i 2019 å oppta «byggekranaktører» som fullverdige medlemmer. Askom 09 vil bli tilpasset dette.

Lukk meny