Pr den 24.mai 2019

I. Navn

Foreningens navn er Kranutleiernes Landsforening.

II. Formål:

Å ivareta medlemmenes fellesinteresser, samt virke for gode og varige forhold mellom foreningens medlemmer innbyrdes.

Videre skal foreningen:

 1. Gi medlemmene råd i saker av juridisk og teknisk art.
 2. Gi medlemmene veiledning angående lønns- og arbeidsvilkår.
 3. Arbeide for felles assuranseregler.
 4. Arbeide for felles kontraktsvilkår vedrørende utleie.
 5. Ivareta medlemmenes og foreningens interesser overfor myndighetene.
 6. Formidle samarbeid mellom medlemmene og utleie av kraner til hverandre.
 7. Kartlegging med tekniske spesifikasjoner av alle utleiekraner i Norge.
 8. Arbeide for ensartede regler ved anbud.
 9. Utarbeide og få godkjent av de største oppdragsgiverorganisasjoner ansvarsbegrensede regler i forbindelse med utleie av kraner.
 10. Avtaleuoverenstemmelser i forbindelse med kranoppdrag mellom 2 eller flere av medlemmene skal ikke tas opp på møter, men ønskes ordnet i minnelighet.  Dersom dette ikke fører fram kan tvisten forelegges for styret, som avgir uttalelse i saken.  Styremedlem som er direkte berørt av saken ansees som inhabil og kan ikke delta i behandlingen av tvisten i styret.

III. Medlemskap:

Som medlemmer kan opptas:

Enhver ansett (bedrift) virksomhet som enten selv eller gjennom selskap/er som virksomheten eier med mer enn 50%, som driver med utleie av mobilkraner, beltekraner og annet liknende mobilt kranutstyr, herunder større kranutstyr som er fastmontert på lastebil, samt byggekraner.  Med utleie i denne forbindelse menes at man driver utleie som erverv og ikke bare leilighetsvis.

Intet medlem må drive sin bedrift eller forretning etter prinsipper som etter foreningens skjønn ikke er i samsvar eller forenlig med medlemmenes fellesinteresser.

Nye medlemmer skal godkjennes av styret før medlemskap blir meddelt.  Styret har adgang til å ekskluderes medlemmer.  Saker om medlemskap eller eksklusjon av medlemmer kan innankes for årsmøtet som har den endelige avgjørelse.  Intet medlem kan melde seg ut av foreningens før årets kontingent er betalt og da med 6 – seks – måneders varsel.  Stemmerett opphører ved utmeldelsesdato.

Som assosierte medlemmer kan opptas ethvert selskap, herunder enkeltmannsforetak, som driver med import, salg og/eller egenbruk av mobilkraner, lastebilkraner og/eller annet løfte/kranutstyr. Assosierte medlemmers representanter har rett til å delta på alle foreningens arrangementer, årsmøter og annet, men kan ikke velges inn i foreningens styre.

Herværende bestemmelses 2. ledd gjelder også for assosierte medlemmer.

IV. Foreningens organer:

Foreningens organer er:          

1.  Styret og arbeidsutvalg.

2. Sekretariatet.

3. Valgkomité

4. Årsmøtet. 

V. Styre:

Styret består av styreleder og 3 styremedlemmer.

Styrets medlemmer velges på det årlige årsmøtet for et tidsrom av 2 år.  Første gang velges samtlige styremedlemmer for 2 år.  Etter 1 år utgår 1 medlem av styret etter loddtrekning. (Dette vil medføre at man første år velger et nytt medlem i styret, neste år velger man 2 så 1 og 2 osv.

Styrets leder velges ved særskilt valg på årsmøtet for 3 år av gangen. Styret velger selv sin nestleder. Styret velger selv sin nestleder. Dette gjøres på 1. styremøte etter Årsmøtet og valget meddeles medlemmene). Årsmøtet velger også 1 varamenn til styret.   Alle valg skal være skriftlig, hvis ikke årsmøtet enstemmig godtar muntlig avstemming.

Hvis mulig bør styrets medlemmer velges slik at man får et styre med både tekniske og merkantile forutsetninger og at det tas hensyn til styremedlemmenes bosted.

Styremøter ledes og innkalles av formannen, eventuelt viseformannen.  Over styrets forhandlinger skal det føres protokoll.  Etter hvert styremøte skal utskrift av protokollen tilsendes styremedlemmene og varamenn.

Det kan bare velges ett styremedlem/varamedlem blant representanter fra medlemmer som helt eller delvis har samme eier/e.

VI. Valgkomité, Arbeidsutvalg og Teknisk komité:

Valgkomité

Valgkomitéen velges blant medlemmene på årsmøtet uten innstilling. Den består av 3 medlemmer. Hvert medlems funksjonstid er 3 år. Medlem kan gjenvelges for ny funksjonstid.  Ved tap av valgbarhet i funksjonstiden velger Årsmøtet nytt medlem for vedkommendes gjenstående tid i komitéen.

Valgkomitéens leder er det medlem som har hatt lengst funksjonstid i valgkomitéen.

Ved første gangs valg på valgkomité velges medlemmene for hhv 1, 2 og 3 år. 1. medlem vil følgelig være på valg hvert år. Inntil 1. medlem har lengst ansiennitet velger Årsmøtet valgkomiteens leder.

Etter å ha innhentet råd fra medlemmene innstiller valgkomitéen på valg av styremedlemmer, herunder styrets leder. Sittende styremedlemmer og forretningsføreren skal orienteres om valgkomiteens forslag før valgkomitéen avgir sin innstilling.

Valgkomitéens innstillinger skal inntas i innkallingen til Årsmøtet. 

Arbeidsutvalg

Ved større og vanskelige saker som behandles i styret, skal styret innkalle medlemmer som har særlige kvalifikasjoner i den spesielle sak.  Disse, sammen med styret, utgjør et arbeidsutvalg: over disse møtene skal det føres protokoll og utskrift skal sendes til alle medlemmer i foreningen.

 

VII. Sekretariatet:

Styret har adgang til å ansette lønnet sekretær som også vil forestå foreningens bokføring.

Foreningen forpliktes ved underskrift av formannen eller viseformannen sammen med sekretæren.

Sekretariatet skal være i Oslo og arbeide etter instruks fra styret som også fastsetter sekretariatets myndighetsområde og lønnsforhold.

VIII. Årsmøtet:

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet.  Ethvert medlem som har betalt kontingenten har rett til å være tilstede på årsmøtet.  Assosierte medlemmer har tale- og forslagsrett på årsmøter, men ikke stemmerett. 

Et medlem kan møte på årsmøtet med flere representanter, men hvert medlem har bare en stemme.

Et medlem som ikke har anledning til å møte, kan ved skriftlig fullmakt gi et annet medlem anledning til å stemme for seg. Fullmakt kan ikke gis til assosierte medlemmer.

Årsmøtet sammenkalles av styret innen utgangen av mars, med minst fire ukers skriftlig varsel til hvert medlem.  Innkalling kan skje elektronisk til den e-post adressen som er registrert for vedkommende medlem. Saker som ønskes behandlet må være innsendt senest 3 uker før årsmøtet avholdes.  Dagsorden sendes ut til medlemmene 2 uker før årsmøtet.  Årsmøtet ledes av formannen (viseformannen) eller valgt dirigent. 

Årsmøtet kan med alminnelig flertall beslutte å lukke møtet for utenforstående.

Over årsmøtets forhandling føres protokoll, som underskrives av formannen og 2 medlemmer som velges hertil.  Til årsmøtet skal styret ha utarbeidet en årsberetning og regnskap for foregående år, samt budsjett for neste år.

Årsmøtet skal:

 1. Behandle årsberetning for foregående år.
 2. Behandle regnskap for foregående år.
 3. Behandle neste års budsjett.
 4. Velge valgkomité i henhold til punkt VI i vedtektene
 5. Foreta valg til styret i henhold til punkt V i vedtektene.
 6. Foreta valg av revisor med varamann.

Årsmøtevedtak treffes med alminnelig flertall av de møtende stemmeberettigede medlemmer med mindre annet er bestemt. Endring av vedtektene krever 2/3 dels flertall.

IX. Ekstraordinært møte:

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst halvparten (20%) av medlemmene forlanger det.

X. Kontingent:

Til dekning av foreningens utgifter betaler hvert medlem en årskontingent som fastsettes av årsmøtet.  Kontingenten regnes fra inntredelsesdato og følger kalenderåret.  Kontingenten betales forskuddsvis og betales senest 1 måned etter påkrav.

XI. Fond:

Når årsmøtet finner at økonomien tillater det, kan det avsettes midler til fond.  Dette innsettes på egen konto i banken og til neste årsmøte skal styret ha utarbeidet forslag til vedtekter for fondet.

XII. Oppløsning:

Oppløsning av foreningen kan bare skje på et årsmøte etter at forslaget er kunngjort medlemmene 3 måneder forut, og det kreves 2/3 flertall for oppløsning.  Det oppløsende årsmøtet avgjør hvorledes foreningen og fondets midler skal brukes.

Lukk meny